Kázání volně podle Henkese

Uvedené kázání je součástí hry "Vybojováno" a Richard Henkes ho nepronesl doslovně.

Fragmenty, Henkesův styl řeči a téma jeho posledního kázání, které pronesl před svým zatčením

Text kázání

„Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, útisk nebo pronásledování, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno (Žalm 44,23): „Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás.“ (Římanům 8,35-36)

Milovaní, sestry a bratři,
„Co nás může oddělit – kdo nás oddělí od Kristovy lásky?

Ano, jsou síly, které nás chtějí oddělit od Kristovy lásky, …které nás chtějí připravit o přesvědčení, že každý člověk bez výjimky je Bohem podporován a milován. ...

Tyto síly bojují všemi prostředky v nás i kolem nás. Bojují mečem a pronásledováním, strachem a útlakem. Chtějí oddělit člověka od Boha, jeho Stvořitele. Chtějí jako panská rasa získat moc nad člověkem. - Svou posedlostí mocí se staví na místo Boha.

Nezastaví se před ničím, před starými, nemocnými a postiženými, před bezbrannými a znevýhodněnými. Ukazují obrázky lidí s vodnatostí mozku a znetvořenými údy, vydávají je všanc a posmívají se jim. Těmto lidem, kteří potřebují naši pomoc, říkají „škůdci lidového bohatství“. Údajně jen ujídají jídlo zdravím, stojí peníze a nijak nepřispívají k obecnému blahu.

Kdo takto mluví, staví se nad Boha, troufá si rozdělovat obraz Boží: Na rasy a etnické skupiny, na Němce a další, jako jsou Poláci, Češi a Rusové, na okrajové skupiny a menšiny, na zdravé a nemocné, na hodné a nehodné života.

Ale kdo je nemocný a kdo je zdravý?

Zdravý člověk uznává hodnotu a nedotknutelnou důstojnost svých bližních a zasazuje se o ni. Poskytuje pomoc, když je potřeba. Stará se o druhého a nechává ho zakusit lidskost. Křesťan se dívá na Ježíše a bere si za vzor jeho lásku k lidem. Zaměřuje se na Ježíše, který dovolil každičkému člověku zakusit lásku boží. A vidí Ježíše v každém potřebném člověku, kterého potká.

Milovaní, křesťanské přesvědčení, že každý člověk je Bohem chtěný a milovaný, nás nutí vidět skutečnou nemoc v neúctě k Bohu a neúctě k lidské důstojnosti a bližním. A to, co se děje s postiženými a těmi, kteří potřebují péči, nazývám pravým jménem: "vražda bezbranných", a tedy vražda lidskosti.

„Co nás oddělí od Kristovy lásky? Jsem si jist, že smrt ani život, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky.“ (z Římanům 8,35-39)

Bratři a sestry, o tom to je! Za touto pravdou stojíme. Za důstojnost každého člověka jsme povoláni bojovat slovem i činem! Sami to nezvládneme. Ale Bůh je při nás a dává nám sílu. Jeho pravda a láska nás osvobozují od strachu o sebe sama. Ano, buďte si jistí: Pán Bůh posiluje naše odhodlání a boj za utlačované a ponižované lidské bytosti. - (AMEN)

Download kázání (pdf)